חזרה לעמוד הקודם

Statistics

STATISTICS 2019

Number of registered domain names

2019 Number of Domain Names
January 248,237
February 248,217
March 248,096
April 247,666
May 248,074
June 248,093
July 248,433
August 248,242
September 248,198
October 248,015
November 248,606
December 248,916

Number of domain names (CSV file)

Registration, renewal and expiration

2019 New Registrations Domains Renewed Domains Expired
January 4,290 12,741 3,365
February 3,620 10,847 3,640
March 3,795 10,844 3,916
April 3,077 10,567 3,507
May 3,654 11,560 3,246
June 3,651 11,152 3,632
July 3,951 11,385 3,611
August 3,430 9,911 3,621
September 3,379 9,690 3,423
October 3,033 11,187 3,216
November 3,523 11,766 2,932
December 4,031 13,546 3,721

Registration, renewal and expiration 2019 (CSV file)

Distribution of domain names by SLD

SLD Number of Domain names Percentage
co.il 231,403 93.32%
org.il 15,619 6.30%
gov.il 376 0.15%
net.il 203 0.08%
muni.il 167 0.07%
ac.il 98 0.04%
k12.il 93 0.04%
idf.il 13 0.01%

Distribution of domain names by sld (CSV file)

Annual Statistics 2001-2018‏

number of registered domains (CSV file)

 

Registration of new domain names

 רישום שמות מתחם חדשים

Registration of new domain names (CSV file)

 

Renewal of domain names

חידוש שמות מתחם

Renewal of domain names (CSV file)

 

Expired domain names

שמות מתחם שפקעו

Expired domain תnames (CSV file)