חזרה לעמוד הקודם

IL-DRP: THK.CO.IL

חברי הפאנל – עו”ד י. אגמון (יו”ר), ד”ר נ. וילקוף, ד”ר מ. בירנהק

הוחלט לשנות את הקצאת שם המתחם כך שיועבר לעותרת. הטעמים:

 עו”ד י. אגמון (יו”ר)

 • המחזיקה העתיקה ותרגמה את תוכן הדפים המופיעים באתר הבית של העותרת ופרסמה אותם תחת שם המתחם שבמחלוקת – פעולה העולה כדי הפרת זכויות היוצרים של העותרת.
 • הפרת זכויות היוצרים נעשתה במטרה “לגנוב” לקוחות מאת העותרת ויש לראות פעולה זו כפעולה שלא בתום לב בניגוד לסעיפים 39 ו-61 (ב) לחוק החוזים (חלק כללי).
 • המחזיקה ידעה על קיומה של העותרת ועל הסבירות הגבוהה שהעותרת תבקש הקצאה דומה מכיוון ששם המתחם רשום כסימן מסחר על שמה. משכך הפרה את כלל 26 לכללים, הדורש מכל מבקש הקצאה לגלות את כל הפרטים בעת הבקשה להקצאה.
 • העותרת הפרה את סעיף 3 לחוק עוולות מסחריות: העובדה ששם המתחם הינו זהה לשם העותרת מביאה למסקנה כי לקוחות יפנו לשם מתחם זה והעותרת תאלץ לבחור שם מתחם אלטרנטיבי, אשר קרוב לוודאי יקשה על גישת לקוחות לעסקיה.
 • טענות העותרת לגבי התעשרות שלא כדין ועבירה על סעיף 56 לפקודת הנזיקין- לא התקבלו. גם טענתה לגבי הפרת סימן המסחר שלה נדחתה: העותרת לא רשמה את סימן המסחר שלה בישראל.

ד”ר נ. וילקוף (חבר ההרכב)

 • ה- ACP אינו ההרכב המתאים לדון בטענה של הפרת זכויות יוצרים, ואף אם היה ההרכב המתאים היה על טענה זו להידחות שכן העובדות שהוצגו בוועדה אינן חד משמעיות.
 • סמכות ה- ACP לדון בעוולות מסחריות מוטלת בספק. גם אם היה ההרכב מתאים לדון בעוולות כאלו, קרוב לוודאי שהטענה היתה נדחית שכן העותרת לא הוכיחה כל פעילות מסחרית שלה בישראל.
 • למרות זאת יש לשנות את ההקצאה וזאת בגלל התרגום כביכול של חלקים מדפי אתר העותרת לעברית על ידי המחזיקה: בלי להתייחס לשאלה האם פעולה כזו עולה כדי הפרת זכויות יוצרים, הדבר מצביע על חוסר תום לב מצד המחזיקה.
 • חבר ההרכב מצטרף לדעת היו”ר כי יש לשנות את ההקצאה.

ד”ר מ. בירנהק (חבר ההרכב)

 • מהי סמכות ההרכב? כוחו של ההרכב והמגבלות עליו נובעים שניהם מן הכללים החלים על הקצאת שמות מתחם בישראל. הכללים מדגישים מקרים הנוגעים לסימני מסחר אולם כוחו של ההרכב אינו מוגבל לסכסוכים כאלו.
 • מטרתו של ההרכב הינה קרובה, אם לא זהה, למטרת איגוד האינטרנט הישראלי: להקצות שמות מתחם בישראל, בהתאם לסמכות הקבועה בכללים. יש בכך יותר מאשר הסמכות הטכנית להקצות: איגוד האינטרנט שמורה הסמכות להחליט לגבי אמינות מערכת שמות המתחם.
 • אמינות מערכת שמות המתחם מורכבת משני מרכיבים: האחד, פנימי למערכת והשני- חיצוני לה:
  • החיצוני הינו בכך ששמות המתחם אינם פוגעים בנורמות החברתיות של הקהילה.
  • הפנימי הינו בכך ששמות המתחם מתפקדים למטרה לשמה נועדו. הכוונה היא לכך שעל שם המתחם להוביל גולשים לאתר אליו הם התכוונו להגיע.
 • כל ביקורת או בחינה של דרך פעולה הקשורה לאמינות הפנימית של מערכת שמות המתחם הינה בגדר סמכותו השיפוטית של ההרכב.
 • מהכלל אל הפרט- העותרת כשלה בהוכחת הפרת סימן מסחר ועוולת גניבת עין. התנהגות המחזיקה במקרה הינה התנהגות שלא בתום לב, הנמצאת בסמכות ההרכב. גם סוגיית העוולות המסחריות הינה בסמכות ההרכב ויש להצטרף לדעת היו”ר בעניין זה.
 • לגבי סוגיית הפרת זכויות היוצרים: זהו חלק מהאמינות החיצונית של המערכת ומשכך העניין בסמכות בית משפט. יחד עם זאת, סוגיה זו עשויה להעיד על התנהגות שלא בתום לב מצד המחזיק. כך, סוגיית הפרת זכויות היוצרים עשויה להיות קשורה לשאלת האמינות הפנימית של המערכת וליפול בגדר סמכות ההרכב, כמו במקרה זה.
 • חבר ההרכב מצטרף לדעת היו”ר כי יש לשנות את ההקצאה.